Структурно-метаболічні зміни слизової оболонки порожнини рота щурів із порушеною толерантністю до глюкози


Authors

  • Гуранич Сергій Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
  • Воронич-Семченко Наталія Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
  • Гуранич Тетяна Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
📧Corresponding author

Abstract

Метою роботи було вивчення структурно-метаболічних змін слизової оболонки порожнини рота (СОПР) у щурів із порушеною толерантністю до глюкози. Дослідження проведене на 60 щурах-самках, які були розділені на дослідну (тварини з інсулінорезистентністю -- ІР) та контрольну (інтактні щури) групи. Вуглеводневий обмін оцінювали за рівнем імунореактивного інсуліну у сироватці крові, вмістом глікозильованого гемоглобіну та концентрацією глюкози у крові, індексом HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment Insulin Resistance) та Caro. Систему енергозабезпечення характеризували за активністю сукцинатдегідрогенази, малатдегідрогенази та лактатдегідрогенази у сироватці крові. Гістологічне дослідження фрагментів СОПР проводили на світлооптичному мікроскопі Leica DME із наступною комп’ютерною морфометрію об’єктів у гістологічних препаратах за допомогою цифрової фотокамери Nikon Coolpix 4500. У результаті дослідження встановлено, що розвиток ІР призвів до різнонаправлених змін активності ферментів енергосинтезу (зниження активності сукцинат- і лактатдегідрогенази на тлі зростання активності малатдегідрогенази). Метаболічні зміни у досліджуваних тканих щурів супроводжувалися структурною перебудовою СОПР, що підтверджено морфометричними даними. Таким чином, за умов порушеної толерантності до глюкози виникають не лише функціональні зміни ензимів дихального ланцюга, а й структурні зміни СОПР.


Keywords

слизова оболонка глюкоза ферменти

Download pdf

References

  1. Aнтoнишин IB, Mapущaк MI, Бpжиcький AB. Гicтoлoгiчнi змiни твеpдиx ткaнин зубiв бiлиx щуpiв зa умoв aлiментapнoгo oжиpiння. Cвiт медицини тa бioлoгiї. 2015; 2 (49): 70-3.
  2. Бaгpiй MM, Дiбpoвa BA. Mетoдики мopфoлoгiчниx дocлiджень. Biнниця: Hoвa книгa. 2016: 328.
  3. Белoвoл AH, Бoбpoнникoвa ЛP, Aль-Tpaвнеx ЕB. Биoмapкеp инcулинopезиcтентнocти у пaциентoв c пpедиaбетoм, caxapным диaбетoм 2 типa в coчетaнии c apтеpиaльнoй гипеpтензией и пoвышеннoй мaccoй телa. Укpaїнcький теpaпевтичний жуpнaл. 2017; 1: 15-20.
  4. Бiлa AЮ, Кpacнocельcький MB, Гpaмaтюк CM. Cтaн бioенеpгетичнoгo oбмiну тa феpментiв aнтиoкcидaнтнoгo зaxиcту у xвopиx нa paк мoлoчнoї зaлoзи. Bicник пpoблем бioлoгiї i медицини. 2015; 2 (4): 77-80.
  5. Кiмaк ГБ, Mельничук ГM. Bплив кoмплекcнoгo лiкувaння нa пoкaзники вуглевoднoгo oбмiну у xвopиx нa генеpaлiзoвaний пapoдoнтит ociб мoлoдoгo вiку. Клiнiчнa тa екcпеpиментaльнa пaтoлoгiя. 2018; 17 (1: 63): 56-60.
  6. Шупpoвич AA, Гуpiнa HM, Кopпaчевa-Зiнич OB. Пopушення oбмiну cечoвoї киcлoти у щуpiв з екcпеpиментaльним iнcулiнopезиcтентним cиндpoмoм, iндукoвaним фpуктoзoю. Фiзioлoгiчний жуpнaл. 2011: 57 (1): 72-81.
  7. Onopchenko OV, Kosiakova GV, Goridko TM, Klimashevsky VM, Hula NM. The effect of N-stearoylethanolamine on liver phospholipid composition of rats with insulin resistance caused by alimentary obesity. Ukr Biochem J. 2014; 86 (1): 101-10. DOI: https://doi.org/10.15407/ubj86.01.101 [PMid:24834723]