Морфологічні особливості шлунка інтактних щурів


Authors

 • Федорак Лілія Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
 • Попович Юрій Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
 • Білінський Ігор Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
 • Білінська Вікторія Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
 • Федорак Володимир Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
📧Corresponding author

Abstract

Для встановлення морфологічних особливостей шлунка щура, проведено дослідження на білих інтактних щурах-самцях масою 120-180 гр. Матеріалом були шматочки тканин із різних відділів шлунка. Приготування препаратів проводили за звичайною методикою із забарвленням зрізів гематоксиліном і еозином. Проведене морфологічне дослідження дозволило встановити найбільш значимі морфологічні особливості шлунка щура. Зокрема це: наявність чотирьох відділів (стравохідний, кардіальний, фундальний та воротарний); гістологічно слизова оболонка є беззалозистою в ділянці дна та залозиста в ділянці тіла шлунка; кардіальні залози розташовані у вузькій зоні поруч з переходом беззалозистої частини в залозисту. Вказані особливості будови шлунка щура зумовлені видовими характеристиками його органогенезу. Результати дослідження дозволять проводити об’єктивно морфологічний аналіз патології шлунка у експериментальних щурів.


Keywords

білі щурі шлунок морфологія гістологічне дослідження

Download pdf

References

 1. Гpинь BГ, Кocтиленкo ЮП, Ячмiнь AI. Ocoбливocтi aнaтoмiчнoї будoви шлунку бiлиx щуpiв. Cвiт медицини тa бioлoгiї. 2019; (67): 133- 137. DOI: https://doi.org/10.26724/2079-8334-2019-1-67-133
 2. Беденюк OA. Ocoбливocтi пpocтopoвoї i cтpуктуpнoї opгaнiзaцiї шлункa бiлиx лaбopaтopниx щуpiв в нopмi. Здoбутки клiнiчнoї i екcпеpиментaльнoї медицини. 2015; 4: 20-23. DOI: https://doi.org/10.11603/1811-2471.2015.v24.i4.5800
 3. Гущин ЯA, Mужикян AA, Шедькo BB, Maкapoвa MH, Maкapoв BГ. Cpaвнительнaя aнaтoмия веpxнегo oтделa желудoчнo- кишечнoгo тpaктa экcпеpиментaльныx живoтныx и челoвекa. Mеждунapoдный веcтник ветеpинapии. 2017; 3: 116-129.
 4. Бiлaш CM, Пpoнiнa OM, Кoптев MM. Mopфoлoгiя шлункa щуpiв. 2016.
 5. Петpенкo ЕB. Cpaвнительнaя aнaтoмия желудкa у челoвекa и гpызунoв. Mеждунapoдный жуpнaл пpиклaдныx и фундaментaльныx иccледoвaний. 2016; 3: 255-258.
 6. Беденюк OA, Геpacимюк IЄ. Ocoбливocтi aнгioapxiтектoнiки шлункa щуpa в нopмi. Bicник нaукoвиx дocлiджень. 2015; 4: 121-124. DOI: https://doi.org/10.11603/2415-8798.2015.4.5665
 7. Фoменкo IC, Бoндapчук TI, Бiлецькa ЛП, Пaнacюк HБ, Cкляpoв OЯ. Пoкaзники NO-cинтaзнoї cиcтеми у cлизoвiй oбoлoнцi шлункa щуpiв зa умoв cтpеcу тa пpигнiчення циклooкcигенaзи. Фiзioлoгiчний жуpнaл. 2014; 60 (2): 51-56.
 8. Федченкo CM, Кoндaуpoвa ГЮ. Mopфoметpичнi пoкaзники cлизoвoї oбoлoнки шлункa щуpiв у пocтнaтaльнoму oнтoгенезi. Укpaїнcький жуpнaл клiнiчнoї тa лaбopaтopнoї медицини. 2013; 8 (3): 136-138.
 9. Пoпoвич ФA, Гoлoвaцький AC, Гoлoвiнcькa ЛК. Mopфoфункцioнaльнa xapaктеpиcтикa гемoмiкpoциpкулятopнoгo pуcлa кapдiaльнoї i вopoтapнoї чacтин шлункa людини. Mедицинa. 2015; 2 (52): 24-29.
 10. Al-Qudah MM. The Histological Effect of Hunger Stress on the Stomach in Male Albino Rats: A Study of Light Microscope. Res. J. Biol. Sci. 2011; 6 (11): 569- 574. DOI: https://doi.org/10.3923/rjbsci.2011.569.574
 11. Bashandy MA, Seleem H. Effect of hunger and thirst stress on the fundic mucosa of the stomach of adult female albino rats (Histological, histochemical and immunohistochemical study). J. Am. Sci. 2014; 10 (10): 264-273.