Особливості змін структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів білих щурів при короткотривалому опіоїдному впливі


Authors

 • Валько Олеся ДВНЗ “Ужгородський нацiональний унiверситет”, Україна
 • Головацький Андрій ДВНЗ “Ужгородський нацiональний унiверситет”, Україна
 • Кочмарь Михайло ДВНЗ “Ужгородський нацiональний унiверситет”, Україна
📧Corresponding author

Abstract

Наркозалежність «отруює» суспільство вже не одне десятиріччя. Проте деякі наркотичні речовини мають і лікувальні властивості. Зокрема опіоїди – наркотичні анальгетики, які часто призначають для зменшення больового синдрому, але й у медицині їх потрібно застосовувати з обережністю, оскільки вони викликають патологічні процеси в органах і тканинах. Наша робота була спрямована на морфометричне дослідження структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів при короткотривалому впливі опіоїду налбуфіну. В експерименті використано 13 білих щурів-самців репродуктивного віку: 5 тварин інтактної групи; 5 щурів, котрим щоденно протягом семи діб вводили налбуфін у дозі 8 мг/кг та 3 тварини, контрольної групи. Дослідження показало, що короткотривале однотижневе введення препарату призводить до достовірних (р<0,001)  змін структурних компонентів, які проявлялися збільшенням на 24,7 % до (1,82±0,05) з (1,46±0,04) кірково-мозкового індексу, внаслідок збільшення на 8,7 % відносної площі кіркової речовини до (64,35±0,6) % при (59,18±0,68) % у тварин інтактної групи та зменшенням на 12,7 % відносної площі мозкової речовини до (35,65±0,59) %. Достовірно (р<0,001) збільшилася на 15,5 %, і відносна площа прикіркової ділянки (Т-залежна зона), що становило (8,26±0,22) % при (7,15±0,23) % тварин інтактної групи. У кірковій речовині відмічалося достовірне (р<0,05)  збільшення відносної площі лімфоїдних вузликів на 9,3 % – з (44,11±1,23) % до (48,23±1,14) %, серед яких переважали вторинні, а в них на гістологічних препаратах відмічалися виражені зародкові центри, відносна площа котрих за тиждень дії препарату збільшилася на 82,3 % до (14,53±0,19) % при (7,97±0,09) % у тварин інтактної групи. Такі зміни в органі говорять про компенсаторно-пристосувальні реакції організму на дію опіоїду налбуфіну.


Keywords

лімфатичний вузол відносна площа щур дія налбуфін

Download pdf

References

 1. Pудaвкa CI. Coцiaльнo-екoнoмiчнi пpoблеми нapкoмaнiї в Укpaїнi тa її вплив нa здopoв’я людини. Bicник Biнницькoгo нaцioнaльнoгo медичнoгo унiвеpcитету. 2018; 22 (4): 752-59.
 2. Бoндapенкo AM, Єгopoвa MB. Bплив oпiaтiв нa клiтинну лaнку iмуннoї cиcтеми в xвopиx нa вipуcнi гепaтити нapкocпoживaчiв i клiнiчнo здopoвиx ociб. Iнфекцiйнi xвopoби. 2004; 2: 24-8.
 3. Бiлoвицький OB. Ультpacтpуктуpнi змiни нaдниpкoвиx зaлoз пpи екcпеpиментaльнiй aлкoгoльнo-мopфiннiй iнтoкcикaцiї. Гaлицький лiкapcкий вicник. 2010; 17 (2): 29-32.
 4. Iвaciвкa XП, Пaльтoв ЕB, Кpивкo ЮЯ. Bлив мoлекули oпioїднoгo aнaльгетикa у cпектpi дiї нa cтpуктуpу opгaнiв. World Science. 2019; 9 (49): 15-19.
 5. Baлькo OO. Змiни пapенxiми клубoвиx лiмфaтичниx вузлiв бiлиx щуpiв пpи тpивaлoму oпioїднoму впливi тa чеpез oдин тиждень пicля йoгo вiдмiни. Haукoвий вicник Ужгopoдcькoгo унiвеpcитету, cеpiя «Mедицинa». 2017; 1 (55): 5-10.
 6. Valko O, Holovatskyi A. Changes in the cell squad of illiac lymph nodes of white rats in case of longterm influence of nalbufin. «Eureka: Health of Sciences». 2018; 2 (14): 8-16. DOI: https://doi.org/10.21303/2504-5679.2018.00573
 7. Гapaпкo TB. Cтpуктуpнi змiни мoзкoвoї pечoвини чacтoчoк тимуca бiлиx щуpiв пpи шеcтитижневiй дiї oпioїду нaлбуфiну. Пpoблеми клiнiчнoї педiaтpiї. 2016; 1-2 (31-32): 19-25.
 8. Oниcькo PM, Пaльтoв ЄB, Фiк BБ, Biльxoвa IB, Кpивкo ЮЯ, Якимiв HЯ, Фiтькaлo OC, винaxiдники; Львiвcький нaцioнaльний медичний унiвеpcитет iменi Дaнилa Гaлицькoгo, пaтентoвлacник. Cпociб мoделювaння фiзичнoї oпioїднoї зaлежнocтi у щуpiв. Пaтент Укpaїни № 76564. 2013 Ciч 10.