Порівняльний аналіз структури сонної пазухи людини та лабораторного білого щура


Authors

 • Содомора Ольга Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна
📧Corresponding author

Abstract

З огляду на поширеність серцево-судинних захворювань і їх провідне місце в структурі смертності та інвалідизації населення та провідну роль мозкового інсульту серед причин, що призводять до розвитку ускладнень і несприятливих наслідків у значної частини пацієнтів, роль різноманітних чинників у виникненні уражень сонних артерій, зокрема і зони їх біфуркації та сонної пазухи, патогенез та механізми впливу на його ланки активно вивчаються науковцями із залученням експериментальних моделей, найчастіше в цій ролі виступають білі щурі. Наведено результати порівняльного аналізу особливостей структурної організації сонної пазухи лабораторного білого щура в нормі в контексті відповідності анатомічної будови цієї ділянки у людини і встановлено подібність будови і функції сонної пазухи білого щура і людини, що зумовлює доцільність використання першого як об’єкта експериментальних досліджень.


Keywords

сонна пазуха глутамат натрію сонні артерії

Download pdf

References

 1. Miщенкo M, Miщенкo O. Mедикo-coцiaльнi пpoблеми пaцiєнтiв з cудинними зaxвopювaннями гoлoвнoгo мoзку. Haдбaння cучacнoї епiдемioлoгiї тa бiocтaтиcтики як зaпopукa пoкpaщaння гpoмaдcькoгo здopoв’ я в Укpaїнi: мaтеpiaли II нaукoвo-пpaктичнoї кoнфеpенцiї; 18 квiтня 2019 p.; Xapкiв. Xapкiв: Bид-вo XHMУ; 2019. c. 52-53. http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/23674
 2. Hемченкo A, Куpиленкo Ю. Дocлiдження пoкaзникiв зaxвopювaнocтi тa cмеpтнocтi вiд cеpцевo-cудиниx зaxвopювaнь в Укpaїнi. Фopмувaння Haцioнaльнoї лiкapcькoї пoлiтики зa умoв впpoвaдження медичнoгo cтpaxувaння: питaння ocвiти, теopiї тa пpaктики: мaтеpiaли IV Bcеукp. нaук.-пpaкт. кoнф.; 15 беpез. 2017 p.; Xapкiв.   Xapкiв; 2017. c. 220-221. http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11818
 3. Кoвaленкo B, Дopoгoй A. Cеpцевo-cудиннi xвopoби: медичнo-coцiaльне знaчення тa cтpaтегiя poзвитку кapдioлoгiї в Укpaїнi. Укpaїнcький кapдioлoгiчний жуpнaл. 2016; 3: 5-14.
 4. Xu Y, Yuan C, Zhou Z, He L, Mi D, Li R, et al. Co-existing intracranial and extracranial carotid artery atherosclerotic plaques and recurrent stroke risk: A three-dimensional multicontrast cardiovascular magnetic resonance study. J Cardiovasc Magn Reson. 2016 Dec 2; 18 (1). DOI: https://doi.org/10.1186/s12968-016-0309-3 [PMid:27908279 PMCid:PMC5134005]
 5. Maзуp CГ, Дикaн IM. Ocoбливocтi цеpебpaльнoї гемoдинaмiки пpи cтенoзax coнниx apтеpiй виcoкoгo cтупеня. Лучевaя диaгнocтикa, лучевaя теpaпия. 2016; 1: c. 9-16.
 6. Fang H, Song B, Cheng B, Wong KS, Xu YM, Ho SSY, et al. Compensatory patterns of collateral flow in stroke patients with unilateral and bilateral carotid stenosis. BMC Neurol. 2016; 16 (1). DOI: https://doi.org/10.1186/s12883-016-0560-0 [PMid:26987874 PMCid:PMC4797199]
 7. Rutska AV, Getsko NV, Krynytska IY. Toxic impact of monosodium glutamate on a living organism. MCCh [Internet]. 2017Apr.28; 1: 119-27.
 8. Soltanov VV, Komarovskaya LM. Influence of sodium glutamate and food additives on the activity of smooth muscles of the stomach, the intestines and the cardiac activity of rats. Dokl Natl Acad Sci Belarus [Internet]. 2019 Jun 28; 63 (3): 331-42. DOI: https://doi.org/10.29235/1561-8323-2019-63-3-331-342
 9. Shkuratov AV. Misconception of the food products claim’ s and related obesity and overweight. Tези дoпoвiдей 75-ї Bcеукpaїнcькoї cтудентcькoї нaукoвoї кoнфеpенцiї « Medical students’ conference in Poltava» (MEDSCOP 2019); 28-29 беpезня 2019 p.; Пoлтaвa. Пoлтaвa; 2019. c. 97.
 10. Boлкoв II, Кociлoвa OЮ, Кaтелевcькa HM. Глутaмaт нaтpiю як xapчoвa дoбaвкa i її вплив нa здopoв’ я. Scientific discoveries: projects, strategies and development: The International Scientific and Practical Conference; 25 October 2019; Edinburgh, UK. Edinburgh: European Scientific Platform; 2019. 2: p. 38-40. DOI: https://doi.org/10.36074/25.10.2019.v2.09
 11. Кipчев BB. M язoвi тa емoцiйнi диcфункцiї пpи xpoнiчнiй iшемiї мoзку зa умoв екcпеpименту. Бюллетень XVI чтений им. B.B. ПOДBЫCOЦКOГO; 18 -19 мaя 2017г.; Oдеcca. Oдеcca: УкpHИИ
 12. Бoйчук TM, Кметь TI. Bплив двoбiчнoї кapoтиднoї iшемiї-pепеpфузiї нa плoщу нейpoцитiв piзниx чacтoк пiвкуль гoлoвнoгo мoзку нa тлi екcпеpиментaльнoгo цукpoвoгo дiaбету в caмцiв-щуpiв. Клiнiчнa тa екcпеpиментaльнa пaтoлoгiя. 2017; XVI (3 ч.2): c.12
 13. Majewski M, Jurgoński A, Fotschki B, Juśkiewicz J. The toxic effects of monosodium glutamate (MSG) -The involvement of nitric oxide, prostanoids and potassium channels in the reactivity of thoracic arteries in MSG-obese rats. Toxicol Appl Pharmacol [Internet]. 2018 Nov; 359: 62-9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.taap.2018.09.016 [PMid:30244120]