Ультраструктурні зміни кори надниркових залоз через 21 добу після експериментальної термічної травми


Authors

 • Кульбіцька Віолетта Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України, Україна
 • Небесна Зоя Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України, Україна
 • Шутурма Олена Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України, Україна
📧Corresponding author

Abstract

Термічна травма є однією із найпоширеніших видів травм. Питома вага в загальній структурі травматизму, високий відсоток летальності та інвалідності, тривале й дороге лікування визначають опікову травму, як одну із найактуальніших проблем у сучасній медицині. В патогенезі опікової хвороби важливе значення мають надниркові залози. Термічна травма спричиняє тяжкі структурно-метаболічні порушення не тільки безпосередньо шкірного покриву, але й усіх органів та систем ураженого організму, що є проявом складного симптомокомплексу – опікової хвороби. Особливе значення у хворих з опіками відіграють зміни органів ендокринної системи. В експерименті на статевозрілих білих щурах-cамцях проведені електронно-мікроскопічні дослідження структурних компонентів кори надниркових залоз через 21 добу після тяжкої термічної травми. Встановлено, що в стадії септикотоксемії опікової хвороби відбуваються значні деструктивно-дегенеративні зміни кортикоцитів надниркових залоз.


Keywords

надниркові залози ультраструктурні зміни термічна травма

Download pdf

References

 1. Клименкo MO, Hетюxaйлo ЛГ. Oпiкoвa xвopoбa (пaтoгенез i лiкувaння). Пoлтaвa, 2009; 118 c.
 2. Xie XQ, Shinozawa Y, Sasaki J, Tohoku. J. Neuroendocrine system response modulates oxidative cellular damage in burn patients. Exp. Med. 2007; 211: 161- 169. DOI: https://doi.org/10.1620/tjem.211.161 [PMid:17287600]
 3. Гopaльcький ЛП, Xoмич BT, Кoнoнcький OI. Ocнoви гicтoлoгiчнoї теxнiки i мopфoфункцioнaльнi метoди дocлiджень у нopмi тa пpи пaтoлoгiї. Житoмиp. Пoлiccя; 2011: 288 c.
 4. Гунac IB, Чеpкacoв ЕB, Дзевульcькa IB. Динaмiкa piзниx типiв клiтиннoї cмеpтi в тимуci, нaдниpкoвиx зaлoзax, aденoгiпoфiзi тa змiни piвня ендoгеннoї iнтoкcикaцiї в opгaнiзмi щуpiв пpи екcпеpиментaльнiй oпiкoвiй xвopoбi зa умoв iнфузiї кoмбiнoвaниx гiпеpocмoляpниx poзчинiв. Укpaїнcький нaукoвo-медичний мoлoдiжний; 2012; 4: 10-13.
 5. Чеpкacoв BГ, Дзевульcкaя ИB, Maликoв AB. Экcпеpиментaльнoе иccледoвaние мopфoлoгичеcкиx изменений кopы нaдпoчечникoв пpи лoкaльнoм теpмичеcкoм oжoге. Mедичнi нaуки: icтopiя poзвитку, cучacний cтaн тa пеpcпективи дocлiджень: Miжнap.нaук.-пpaкт.кoнф. Львiв; 2013: 88-92.
 6. Tiwari VK. Burn wound: How it differs from other wounds? Indian J. Plast. Surg. 2012; 45 (2): 364- 373. DOI: https://doi.org/10.4103/0970-0358.101319 [PMid:23162236 PMCid:PMC3495387]
 7. Hетюxaйлo ЛГ, Xapченкo CB, Кocтенкo AГ. Пaтoгенез oпiкoвoї xвopoби (чacтинa 1). Cвiт медицини тa бioлoгiї. 2011; 1: 127-131.
 8. Peck MD. Epidemiology of burns throughout the world. Part I: distribution and risk factors. Burns. 2011; 37: 1087-100. DOI: https://doi.org/10.1016/j.burns.2011.06.005 [PMid:21802856]